Güncel Rusça Dersler - Rusyam.com

18 Nisan 2012 Çarşamba

Rusça Kelimeler - Ticaret Terimleri 2

Rusça Kelimeler - Ticaret Terimleri 2


Ticaret Terimleri 2

 • Скидка [sKİdka] - indirim
 • Дешёвый [deŞYOvıy] - ucuz
 • Дорогой – [daraGOy] - pahalı
 • Деньги [DEn’gi] - para
 • Плата [pLAta] - ödeme
 • Рассрочка [rassROçka] - taksit
 • Доход [daHOd] - kar
 • Убыток [uBItak] - zarar
 • Себестоимость [sebesTOimast’] – maliyet
 • Счёт [şYOt] - hesap
 • Квитанция [kviTAntsia] - makbuz
 • Количество [kaLİçestva] - miktar
 • Заказ [zaKAz] - sipariş
 • Образец [abraZEts] – örnek, numune
 • Страховка [straHOvka] - sigorta
 • Гарантия [gaRAntia] - garanti
 • Аренда [aREnda] - kira
 • Контракт [kantRAkt] - kontrat
 • Подпись [POdpis] - imza
 • Товар [taVAr] - mal
 • Приход [priHOd] - gelir
 • Расход [rasHOd] - gider

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder